Latest Publications

eventimg

Feb 26

Procedure for Rehabilitation of Mentally Ill People

मानसिक रोगीहरुका लागि पूनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि २०७५

Read More
Procedure for Rehabilitation of Mentally Ill People
eventimg

Feb 14

Leprosy Operational Guideline-2075

कुष्ठरोग कार्यक्रमको राष्ट्रिय कार्य सञ्चालन निर्देशिका

Read More
Leprosy Operational Guideline-2075
eventimg

Jan 13

नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७५

नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका–तेस्रो संस्करण २०७५

Read More
नसर्ने रोग सम्बन्धी तालिम पुस्तिका २०७५