Procedure for Rehabilitation of Mentally Ill People

Procedure for Rehabilitation of Mentally Ill People
Published on: 2019-02-26

मानसिक रोगीहरुका लागि पूनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि २०७५

News & Update

Jan 1

Press Release on Seasonal Influenza A H1N1

Press Release on Seasonal Influenza A H1N1

Jan 1

Situation Update on NTDs & Malaria

Click on below links for regular updates; Situation updates on NTDs & Malaria (17th January, 2019) Situation updates on NTDs & Malaria (26th October, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (7th October, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (12th September, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (29th August, 2018) Situation updates on NTDs & Malaria (15th August, 2018) Situation updates on NTDs (8th August, 2018) Situation updates on Malaria & NTDs (1st August, 2018)

Read More
Situation Update on NTDs & Malaria

Jan 1

Press Release on Seasonal Influenza

Press Release on Seasonal Influenza