Dr. Krishna Prasad Paudel

Dr. Krishna Prasad Paudel

Director

Epidemiology & Disease Control Division (EDCD)

Mr. Mahendra Dhose Adhikari

Mr. Mahendra Dhose Adhikari

Section Chief

Disease Surveillance & Research Section, EDCD

Dr. Phanindra Prasad Baral

Dr. Phanindra Prasad Baral

Section Chief

NCD & Mental Health Section, EDCD

Dr. Gokarna Dahal

Dr. Gokarna Dahal

Section Chief

NTD & Vector Borne Disease Control Section, EDCD

Dr. Rabindra Baskota

Dr. Rabindra Baskota

Section Chief

Leprosy Control & Disability Management Section, EDCD

Dr. Hemanta Chandra Ojha

Dr. Hemanta Chandra Ojha

Section Chief

Zoonotic & Other Communicable Disease Control Section, EDCD

News & Update

Jan 1

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory

Jan 1

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजपत्र्मा प्रकाशित सूचना

Jan 1

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू