Manuals & Guidelines

eventimg

Sep 30

SoP for Targeted IRS for Dengue Control

SoP for Targeted IRS for Dengue Control 2022

Read More
download
eventimg

Sep 4

Dengue Case Management

Dengue Case Management

Read More
download
eventimg

May 14

पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन सम्वन्धि मापदण्ड २०७८

पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन सम्वन्धि मापदण्ड २०७८

Read More
download
eventimg

May 14

अपाङ्गता समावेसी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७६

अपाङ्गता समावेसी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७६

Read More
download
eventimg

Feb 17

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा सशर्त अनुदान सम्वन्धि प्रदेशबाट संचालित संचालित कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन ।

आर्थिक बर्ष  २०७८/७९ मा सशर्त अनुदान सम्वन्धि प्रदेशबाट संचालित संचालित कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन ।

Read More
download
eventimg

Feb 15

आ व २०७८र७९ मा सशर्त अनुदान सम्वन्धि प्रदेशबाट संचालित संचालित कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन

आ व २०७८र७९ मा सशर्त अनुदान सम्वन्धि प्रदेशबाट संचालित संचालित कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन  

Read More
download
eventimg

Feb 6

Architectural Drawing of Health Desk at POEs

हेल्थ डेस्क भवन निमार्णको नक्शा डिजाइन 

Read More
download
eventimg

Jan 14

Orientation Manual on COVID-19 Management in POE

नेपालको स्थल सिमा प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरुको लागि कोभिड–१९ व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण पुस्तिका

Read More
download
eventimg

Dec 20

Cholera Outbreak Response Immunization Strategic Guideline

हैजा महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि खोप कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८/७९

Read More
download
eventimg

Dec 14

Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting:2nd Edition with Revision

Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting:2nd Edition with Revision

Read More
download

News & Update

Jan 1

Situation Update of Dengue 2022

Situation Update of Dengue 28 Sep 2022 Situation Update of Dengue 27 Sep 2022 Situation Update of Dengue 25 Sep 2022 Situation Update of Dengue 24 Sep 2022 Situation Update of Dengue 23 Sep 2022 Situation Update of Dengue 22 Sep 2022 Situation Update of Dengue 21 Sep 2022 Situation Update of Dengue 20 Sep 2022 Situation Update of Dengue 19 Sep 2022 Situation Update of Dengue 18 Sep 2022 Situation Update of Dengue 16 Sep 2022 Situation Update of Dengue 15 Sep 2022 Situation Update of Dengue 14 Sep 2022 Situation Update of Dengue 13 Sep 2022 Situation Update of Dengue 12 Sep 2022 Situation Update of Dengue 9 Sep 2022 Situation Update of Dengue 7 Sep 2022 Situation Update of Dengue 6 Sep 2022 Situation Update of Dengue 4 Sep 2022 Situation Update of Dengue 2 Sep 2022 Situation Update of Dengue 31 Aug 2022

Read More
Situation Update of Dengue 2022

Jan 1

Situation Update on Acute Watery Diarrhea Outbreak in Kathmandu Valley

Situation Update on 5 Sep 2022 Situation Update on 4 Sep 2022 Situation Update on 2 Sep 2022 Situation Update on 1 Sep 2022 Situation Update on 30 Aug 2022 Situation Update on 29 Aug 2022 Situation Update on 27 Aug 2022 Situation Update on 26 Aug 2022 Situation Update on 25 Aug 2022 Situation Update on 24 Aug 2022 Situation Update on 23 Aug 2022 Situation Update on 22 Aug 2022 Situation Update on 21 Aug 2022 Situation Update on 20 Aug 2022 Situation Update on 19 Aug 2022 Situation Update on 18 Aug 2022 Situation Update on 15 Aug 2022 Situation Update on 12 Aug 2022 Situation Update on 11 Aug 2022 Situation Update on 10 Aug 2022 Situation Update on 9 Aug 2022 Situation Update on 8 Aug 2022 Situation Update on 7 Aug 2022 Situation Update on 3 Aug 2022 Situation Update on 2 Aug 2022 Situation Update on 1 Aug 2022 Situation Update on 28 July 2022 Situation Update on 26 July 2022 Situation Update on 25 July 2022 Situation Update on 24 July 2022 Situation Update on 21 July 2022 Situation Update on 20 July 2022 Situation Update on 18 July 2022 Situation Update on 17 July 2022 Situation Update on 16 July 2022 Situation Update on 15 July 2022 Situation Update on 13 July 2022 Situation Update on 12 July 2022 Situation Update on 11 July 2022 Situation Update on 10 July 2022 Situation Update on 9 July 2022 Situation Update on 8 July 2022 Situation Update on 7 July 2022 Situation Update on 6 July 2022 Situation Update on 5 July 2022 Situation Update on 3 July 2022 Situation Update on 2 July 2022 Situation Update on 1 July 2022 Situation Update on 30 June 2022 Situation Update on 29 June 2022 Situation Update on 28 June 2022 Situation Update on 27 June 2022 Situation Update on 26 June 2022 Situation Update on 25 June 2022 Situation Update on 24 June 2022 Situation Update on 23 June 2022

Read More
Situation Update on Acute Watery Diarrhea Outbreak in Kathmandu Valley

Jan 1

AgRDT Reporting Form for General Public