News & Update

Jan 1

Situation Update on Acute Watery Diarrhea Outbreak in Kathmandu Valley

Situation Update on 12 Aug 2022 Situation Update on 11 Aug 2022 Situation Update on 10 Aug 2022 Situation Update on 9 Aug 2022 Situation Update on 8 Aug 2022 Situation Update on 7 Aug 2022 Situation Update on 3 Aug 2022 Situation Update on 2 Aug 2022 Situation Update on 1 Aug 2022 Situation Update on 28 July 2022 Situation Update on 26 July 2022 Situation Update on 25 July 2022 Situation Update on 24 July 2022 Situation Update on 21 July 2022 Situation Update on 20 July 2022 Situation Update on 18 July 2022 Situation Update on 17 July 2022 Situation Update on 16 July 2022 Situation Update on 15 July 2022 Situation Update on 13 July 2022 Situation Update on 12 July 2022 Situation Update on 11 July 2022 Situation Update on 10 July 2022 Situation Update on 9 July 2022 Situation Update on 8 July 2022 Situation Update on 7 July 2022 Situation Update on 6 July 2022 Situation Update on 5 July 2022 Situation Update on 3 July 2022 Situation Update on 2 July 2022 Situation Update on 1 July 2022 Situation Update on 30 June 2022 Situation Update on 29 June 2022 Situation Update on 28 June 2022 Situation Update on 27 June 2022 Situation Update on 26 June 2022 Situation Update on 25 June 2022 Situation Update on 24 June 2022 Situation Update on 23 June 2022

Read More
Situation Update on Acute Watery Diarrhea Outbreak in Kathmandu Valley

Jan 1

AgRDT Reporting Form for General Public

Jan 1

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपि...

इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एन्टिजेन किट परिक्षण सम्वन्धमा मितिः२०७८।१०।१६ मा जारी अपिल