IEC Materials & Factsheets

pdf

Malaria Risk Areas (Microstratification 2021)

Published: 2022-01-04

pdf

Information on Shapu

Published: 2021-09-22

pdf

What is 1166

Published: 2021-09-12

pdf

Suicide Prevention Brochure

Published: 2021-09-12

pdf

Infographic Clinical Management of COVID 19 in Healthcare Setting

Published: 2021-06-13

pdf

Information on Mucormycosis Treatment

Published: 2021-05-31

pdf

Malaria Factsheet_Provincial (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

pdf

RDT Testing Procedure Sticker

Published: 2020-09-23

pdf

Malaria SMS Sticker

Published: 2020-08-10

pdf

Malaria Factsheet (World Malaria Day 2021)

Published: 2021-04-24

News & Update

Jan 1

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory

Jan 1

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजपत्र्मा प्रकाशित सूचना

Jan 1

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू