Newsletter & Bulletins

pdf

EWARS Weekly Bulletin 1st Week 2022

Published: 2022-01-16

pdf

EWARS Weekly Bulletin 52nd Week 2021

Published: 2022-01-10

pdf

EWARS Weekly Bulletin 51st Week 2021

Published: 2022-01-02

pdf

EWARS Weekly Bulletin 50th Week 2021

Published: 2021-12-27

pdf

EWARS Weekly Bulletin 49th Week 2021

Published: 2021-12-20

pdf

EWARS Weekly Bulletin 48th Week 2021

Published: 2021-12-14

pdf

EWARS Weekly Bulletin 47th Week 2021

Published: 2021-12-06

pdf

EWARS Weekly Bulletin 46th Week 2021

Published: 2021-11-29

pdf

EWARS Weekly Bulletin 45th Week 2021

Published: 2021-11-22

pdf

EWARS Weekly Bulletin 44th Week 2021

Published: 2021-11-15

News & Update

Jan 1

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory

नेपालमा आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रहरुका लागि Revised Travel Advisory

Jan 1

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजपत्र्मा प्रकाशित सूचना

Jan 1

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू

२०७८/०९/२५ मा बसेकाे CCMC बैठकका सिफारिसहरू